තණමල්විල කමේෂ්වරී රසායනය

රු1,350.00 + Free Shipping

තණමල්විල කාමේෂ්වරී රසායනය 100% රජයේ ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමත ආයුර්වේද ඖෂධ නිෂ්පාදනාගාරයේ නිෂ්පාදනය ආයු. දෙ.ලි.ප.අං: 6/2/1/12/4
“ආයුර්වේද ග්රන්තවල සඳහන් වන ආකාරයට ඉක්මන් ක්රියාකාරී ඖෂධයක් මෙන් ම භාවිතා කළ මොහොතේ සිට ම ගුණ ලබා දේ.
✅කාන්තා පිරිමි දෙපාර්ශවයටම භාවිතා කළ හැක.
✅100% ස්වාභාවික ආයුර්වේද ඖෂධයකි.
✅මෙම ඖෂධය ආයුර්වේද ඖෂධ සංග්රහයේ අඩංගු ඖෂධ සංයෝගයකි.
✅අපගේ අලෙවි මධ්යස්ථානය ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි අංකය 6/5/SP/AP/80
ඇනවුම් කිරීමට පහත විස්තර ලබාදෙන්න Cash On Delivery සේවාව හරහා භාණ්ඩ නිවසටම ලැබුණු පසු මුදල් ගෙවිය හැක.
Scan the code