තණමල්විල කමේෂ්වරී රසායනය

රු1,350.00 + Free Shipping

තණමල්විල කාමේෂ්වරී රසායනය 100% රජයේ ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමත ආයුර්වේද ඖෂධ නිෂ්පාදනාගාරයේ නිෂ්පාදනය ආයු. දෙ.ලි.ප.අං: 6/2/1/12/4
“ආයුර්වේද ග්රන්තවල සඳහන් වන ආකාරයට ඉක්මන් ක්රියාකාරී ඖෂධයක් මෙන් ම භාවිතා කළ මොහොතේ සිට ම ගුණ ලබා දේ.
✅කාන්තා පිරිමි දෙපාර්ශවයටම භාවිතා කළ හැක.
✅100% ස්වාභාවික ආයුර්වේද ඖෂධයකි.
✅මෙම ඖෂධය ආයුර්වේද ඖෂධ සංග්රහයේ අඩංගු ඖෂධ සංයෝගයකි.
✅අපගේ අලෙවි මධ්යස්ථානය ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි අංකය 6/5/SP/AP/80
ඇනවුම් කිරීමට පහත විස්තර ලබාදෙන්න Cash On Delivery සේවාව හරහා භාණ්ඩ නිවසටම ලැබුණු පසු මුදල් ගෙවිය හැක.
Package deliver to this address
Enter additional mobile numbers if you have.
Shopping Cart